;; Soma Solutions - Fagsystem for helse og omsorg

FAGSYSTEM FOR HELSE OG OMSORG

Listen skal symbolisere elektronisk pasientjournal. Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Med funksjonen for elektronisk pasientjournal (EPJ) kan virksomheten føle seg trygg på at lovpålagte krav om sikkerhet og tilgangsstyring blir ivaretatt. Helse- og sosialfaglige opplysninger samles innunder et ekstra skall, slik at personens rett til å skjerme egne data blir ivaretatt.

En viktig målsetting for oss er at den elektroniske pasientjournalen skal oppleves som et godt og effektivt støtteverktøy i det daglige dokumentasjonsarbeidet. Fordi journalen benyttes på ulike måter, har vi gjort det mulig å bygge opp journaldokumenter og -rapporter på en måte som er tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Elektronisk pasientjournal er organisert i ulike undermoduler og gir mulighet for:

 • Registrering av journalnotater i fritekstjournal basert på en struktur som er tilpasset virksomheten
 • Automatisk oppbygging av tverrfaglige rapporter og epikriser
 • Utforming og oppfølging av behandlingsplaner
 • Diagnoseadministrasjon
 • Føring av ulike vedtak innenfor psykisk helsevern (både tvang og frivillig)
 • Utfylling av kartleggingsskjema til bruk for tiltak innen rusfeltet
 • Håndtering av brevutsendelser basert på standardiserte maler
 • Skanning av eksterne dokumenter
 • Rekvirering av laboratorieprøver til internt laboratorium
 • Elektronisk meldingsutveksling (henvisning, epikrise, svar på laboratorieprøver)
 • Elektronisk føring av forordninger og administrasjon av legemidler
 • Dokumentasjon i henhold til egenutviklede undersøkelser/tester
 • Differensiering og styring av tilganger

Soma Solutions - Tjenesteadministrasjon (døgn, dag og poliklinikk). Ikonet som forbinder ulike punkter står for effektiv og god tjenesteadministrasjon. Tjenesteadministrasjon (døgn, dag og poliklinikk)

For at tjenesteadministrasjon skal fungere effektivt, er det helt avgjørende med et godt administrasjonsverktøy. I fagsystemet SOMA kan du registrere all relevant informasjon knyttet til de ulike helsetjenestene virksomheten tilbyr.

I denne delen av fagsystemet kan man registrere all informasjon knyttet til en henvisning med tilhørende håndtering av søknadsprosesser, ventetider og øvrig NPR-data. I tillegg vil

henvisningen kunne resultere i en tjeneste i form av et døgnopphold, en dagbehandling og/eller polikliniske aktiviteter. Disse tre omsorgsnivåene har alle sine særegenheter og vil derfor ha sitt eget skjermbilde med tilhørende registreringsfelter og funksjonsknapper.

Alle skjermbildene kan tilpasses ut fra hva den enkelte virksomhet har behov for å registrere. For en virksomhet som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten, kan f.eks. alle felter som vedrører NPR-registrering skjules. Innunder hvert av omsorgsnivåene registreres informasjon som benyttes som et verktøy i forbindelse med administrasjon av virksomheten, som f.eks.:

 • Booking av rom
 • Aktivitetsplanlegging, inklusiv utskrift av timeplaner
 • Utsettelser av inntak
 • Registrering av ventelistedata
 • Håndtering av fravær
 • Registrering av eventuelle ledsagere
 • Egenandelshåndtering

Kalenderen skal assosieres med moduen for aktivitetsplanlegging i fagsystemet, som gir god oversikt for ansatte i helsesektor. Aktivitetsplanlegging

Med modulen for aktivitetsplanlegging får du en effektiv løsning for planlegging og ressursstyring. Visuelle fremstillinger gir gode oversikter over hvem som er opptatt med hva, hvor og når, samtidig som dette gir et godt dokumentasjonsgrunnlag for driften.

Modulen for aktivitetsplanlegging gir deg støtte til følgende:

 • Prosedyrekoding i forbindelse med rapportering til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Uttak av statistikk
 • Kalenderfunksjonalitet
 • Generering av timeplaner både for pasienter og ansatte
 • Automatisk deltakerregistrering for grupper av pasienter
 • Registrering og rapportering av feltarbeid
 • Integrasjon med Microsoft Exchange
 • Deltakerregistrering på aktiviteter via strekkodeleser

Samhandlingsverktøy i somas fagsystem symboliseres med snakkeboble. Samhandlingsverktøy for kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsverktøyet forenkler kommunikasjon og samhandling. Samhandlingsreformen har aktualisert samhandling som løsningen på mange utfordringer innen helsetjenestene, både når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

Vi jobber kontinuerlig med å få på plass gode løsninger som støtter oppunder de offentlige målsetningene som er kommunisert gjennom samhandlingsreformen.

Samhandlingsverktøyet i SOMA fagsystem har støtte for elektronisk meldingsutveksling for disse meldingstypene:

 • Elektronisk mottak av henvisning
 • Elektronisk utsendelse og mottak av epikrise
 • Elektronisk mottak av laboratoriesvar
 • NPR-meldingen (Norsk Pasientregister)
 • Behandlerkravmelding (BKM)
  • Poliklinisk oppgjørsmelding
  • Rehab. oppgjørsmelding (egenandelsmelding)
  • Fritt behandlingsvalg oppgjørsmelding

I tillegg til elektronisk meldingsutveksling jobber vi med ulike integrasjonsløsninger for å
sikre datakvaliteten i fagsystemet. Av integrasjonsløsninger som vi har støtte for, eller som vi
jobber med, kan nevnes:

 • Integrasjon med FEST-registeret (legemiddelverket)
 • Integrasjon med Folkeregisteret
 • Integrasjon med reseptformidleren (E-resept)
 • Integrasjon med fastlegeregisteret

Samhandling med pasienten/brukeren

Soma Solutions har utviklet løsninger for at virksomhetene kan ha en bedre og mer effektiv kommunikasjon med sine brukere.

Gjennom en egenutviklet integrasjonsløsning får brukeren tilgang til sin egen journal, og kan på en sikker måte kommunisere om sensitive data direkte med sitt behandlingssted via Internett. I dag opplever mange med kroniske sykdommer å bli sendt mellom ulike fagpersoner, der de alltid må fortelle den samme historien. Med vår løsning kan brukeren tilgangsstyre informasjonen om seg selv i journalen, slik at for eksempel fastlegen alltid er oppdatert og har nødvendige data i forkant av timen.

Med SMS-modulen i SOMA kan man enkelt sende ut varsler til en eller flere pasienter for å minne om timeavtaler eller for å forberede en innleggelse. Dette kan gjøres både med automatikk og manuelt.

Fagsystemet SOMA har også en integrasjonsløsning med CheckWare, som er en løsning for digital selvrapportering. Med denne løsningen kan virksomheten distribuere skjemaer fra SOMA via Internett til sine brukere, som kan besvare skjemaene både i forkant, underveis og i etterkant av en behandling. Besvarelsene kan importeres tilbake til SOMA fagsystem. Dette sikrer pasientmedvirkning, øker kvaliteten og frigir ressurser.

Rapportering og statistikk er enkelt i soma fagsystem. Progresjon for virksomheten symboliseres med tabell som stiger over tid. Rapportering og statistikk i fagsystemet

Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og til Helfo (BKM) gjøres med et standardisert meldingsformat (XML) og via en elektronisk meldingstjener (DIPS Communicator eller Medilink) som installeres i kundens driftsmiljø.

Soma Solutions har tett dialog med NPR, og registreringene som gjøres i SOMA fagsystem er kvalitetssikret i henhold til de kravene som stilles. Videre har man en enkel mulighet for å validere data før innsending, noe som gir en god oversikt over eventuelle mangler i registreringene.

Psykisk Helse og Rus innenfor spesialisthelsetjenesten er organisert i pakkeforløp. Registrerings- og rapporteringskravene til pakkeforløp ivaretas i fagsystemet SOMA. Pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus omfatter; 

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Psykoseutvikling og psykoselidelser
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
 • Gravide som bruker/har brukt rusmidler – kvinne
 • Gravide som bruker/har brukt rusmidler – nyfødt barn
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Rapportering til helseforetak og statistisk sentralbyrå

I tett samarbeid med kravstillerne har vi også utarbeidet rapporter til:

 • Helseforetakene
 • Statistisk sentralbyrå

Kvalitetssikring og styring

Informasjon som registreres i SOMA fagsystem kan hentes ut i form av både søkelister og rapporter. Ved hjelp av søkelistene får man presentert registreringene på en måte som gjør kvalitetssikringen av det faglige arbeidet enklere. Samtidig vil man kunne ta ut rapporter som utgjør nødvendige oversikter for administrasjon av virksomheten.

Legoklossen symboliserer at fagsystemet er brukervennlig og fleksibelt, og kan «bygges om» ved behov, slik legoklosser kan bygges om. Brukervennlighet og fleksibilitet

Et fagsystem som er lett å bruke

SOMA EPJ/PAS er et fagsystem utviklet i tett samarbeid med fagpersoner innenfor helse- og omsorgssektoren. Løsningene i SOMA er derfor godt kvalitetssikret av brukerne av systemet.

SOMA er basert på en moderne teknologisk plattform med kjent og utbredt teknologi.

Et fagsystem tilpasset flere virksomhetsområder

Med SOMA sin fleksibilitet kan virksomheten selv lage et oppsett og en struktur som er tilpasset ønskede arbeidsprosesser. På den måten vil den enkelte bruker av fagsystemet forholde seg til kjent terminologi og kjente prosesser, samtidig som vi som systemleverandør kun har ett produkt å videreutvikle og vedlikeholde.