;; Om Soma Solutions AS - Hvem er Soma Solutions?

Om Soma Solutions AS

Hvem er Soma Solutions?

Det latinske ordet SOMA står for cellekjerne og symboliserer at fagsystemet SOMA er kjernesystemet hos våre kunder. Fagsystemet SOMA ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten. En cellekjerne opererer alltid i et nettverk, og nettverk i form av samspill er også et viktig begrep hos oss i Soma Solutions. Vi tror at samhandling og integrasjon med andre løsninger er helt vesentlig for å bygge oppunder et effektivt helsevesen.

Fra år 2000 og fram til 2012 var utviklingen av SOMA fagsystem organisert som et prosjekt innunder konsulentselskapet ITverket AS, som i dag er vårt søsterselskap. For å styrke produktsatsningen ble SOMA skilt ut i et eget produktselskap Soma Solutions AS i 2012. Vi består i dag av ni ansatte med mulighet til å benytte ITverkets 60 konsulenter ved behov. SOMA eies, videreutvikles og vedlikeholdes av Soma Solutions.

SOMA fagsystem benyttes i dag av over 60 virksomheter. Blant våre kunder finner man TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (ved Sunnaas Sykehus HF), CatoSenteret, Tyrilistiftelsen, Blåkors Norge, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). SOMA benyttes både av somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern for voksne og barn, nasjonale kompetansesentre, rusomsorg, kommunale utekontakter, habilitering og en rekke lavterskeltilbud innfor ideelle virksomheter.

Våre ansatte har lang erfaring innenfor de nevnte fagområdene, og vi vil være en god rådgiver når nye rutiner skal etableres ifm. implementering av nytt fagsystem. Vi har også en tett dialog med offentlige myndigheter ifm. rapporteringskrav, og vil sikre at rapporteringer både til oppdragsgiver og til øvrige myndigheter blir rett. I tillegg er det viktig at registrering, oppbevaring og deling av informasjon er i henhold til de offentlige kravene som stilles. Det kan ofte være en utfordring og finne den riktige balansen mellom effektive rutiner og offentlige krav. Dette er et spennende område som vi har mye erfaring med å finne gode løsninger på.

Av våre kunder får vi tilbakemelding om at vi har et godt supportapparat som bistår på en rask og effektiv måte ved behov. Vi tilbyr også standardkurs i våre kurslokaler, samt brukerkurs (tilpassede kurs på kunden sin SOMA-installasjon).


Våre samarbeidspartnere

CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene. CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.  Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle måleinstrumenter og tester det er behov for, samt moduler for egenmestring. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integreres med SOMA og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

IKOMM AS

IKOMM AS er en bedrift som eies av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer og drifter alle IKT-systemer for disse kommunene. I tillegg har Ikomm også en rekke bedrifter i sin portefølje – offentlige og private hvor alle IKT-tjenester blir levert. Ikomm har et spesielt engasjement innen helseløsninger, og behandling av sensitive person- og pasientdata. Ikomm Helse dekker alle faser fra kartlegging av nåsituasjon med prosjektledelse og rådgivning – til implementering, drift, vedlikehold og brukerstøtte i hverdagen.

Ikomm har i samarbeid med Soma Solutions utviklet en løsning tilpasset små og mellomstore bedrifter med behov for datalagring i Sikker sone. Det stilles strenge krav til oppbevaring av pasientinformasjon, og på denne måten vil kundene være sikre på at alle aspekter rundt sikkerhet, vedlikehold og drift av løsningen ivaretas i henhold til kravene.

ITverket

ITverket er et mellomstort norsk IT-konsulentselskap som bistår kunder innenfor offentlig- og privat sektor med gjennomføring av IT-prosjekter, enten som en del av kunden sitt utviklingsteam eller ved å ta ansvar for hele prosjektleveransen. Som søsterselskap til ITverket har vi et tett sosialt- og faglig samarbeid som sikrer at vi alltid er oppdatert på nyeste teknologi.

DIPS Communicator

Dips Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjonsløsningen innenfor helsesektoren i Norge. Vårt samarbeid sikrer at din virksomhet kan kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte med andre aktører i helsesektoren.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

Divisjon styring og standardisering har i helse- og omsorgssektoren ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring, e-helsestandardisering og helsefaglig kodeverk . Divisjonen er delt i avdelingene portefølje- og arkitekturstyring, standardisering og helsefaglig kodeverk. Divisjonen har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse.

I samarbeid med direktoratet sikrer vi at våre løsninger er i overensstemmelse med de kravene som stilles, både ifm kodeverk, meldingsutveksling, legemiddelhåndtering, e-resept, rapportering samt at vår løsning er i henhold til de nasjonale standardene som gjelder for EPJ-systemer.


Vil du jobbe hos Soma Solutions?

Soma Solutions AS utvikler og implementerer administrasjons- og journalsystemet SOMA. Vi leverer fagsystemet til en rekke ulike virksomheter innenfor helse og omsorg. På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke både vårt utviklerteam og supportteam.

En karriere i Soma Solutions vil innebære å få være en del av et engasjert og kompetent miljø, hvor du får mulighet for å ta del i spennende både tekniske- og faglige utfordringer.

Er du vår nye kunderådgiver?

Har du lyst til å bruke din kreativitet til å være med på å lage gode, effektive og smarte løsninger som utgjør en forskjell for våre kunder? Vi trenger å styrke vårt team med en kunderådgiver som har erfaring innenfor både helse og IKT. Du må ha lyst til å jobbe med både support og implementeringsprosesser. Vi kan love at du blir del av et engasjert, kompetent og meget fremtidsrettet team!

Vi er på utkikk etter en person som:

 • Har helsefaglig bakgrunn
 • Har erfaring med EPJ-systemer
 • Har evner til å jobbe strukturert og planmessig

Dine arbeidsoppgaver vil inneholde:

 • Delta i implementering av SOMA hos nye kunder
 • Opplæring og rådgivning
 • Utarbeide dokumentasjon
 • Testing av nye løsninger
 • Support

Interessert? Ta kontakt med daglig leder Ingvild Skarestad, telefon 99 576 403.

Er du vår nye systemutvikler?

Vi søker etter en person som er: 

 • Selvstendig
 • Opptatt av å lære – både gjennom eksperimentering, samarbeid og kursing
 • Kvalitetsbevisst (både produktkvalitet og klare å levere innen tidsfrist)
 • Interessert i å jobbe med hele prosjekt-stack’en (SQL, business, UI/grensesnitt)
 • Omgjengelig, med god muntlig fremstillingsevne og evne til å forstå kunden
 • Engasjert i jobben – motivert til å satse litt ekstra for et selskap i vekst
 • Villig til å dele kunnskap / interesse i å bidra faglig
 • Motivert for å sette seg inn i fagområdet til SOMA, ikke kun IT

Du må ha:

 • God grunnkunnskap i C#-språket og .NET-plattformen
 • Utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå med gode resultater
 • Minimum 3 års erfaring

Det vil i tillegg være en fordel dersom du har utviklererfaring fra helsevesenet og erfaring innen WinForms.

Teknologier/verktøy vi benytter: 

 • MS SQL (veldig viktig)
 • C#, .NET 4.7 (veldig viktig)
 • LLBLGen (skal fases ut) / Entity Framework (viktig) / NHibernate (marginalt)
 • DevExpress WinForms (viktig, men lett å lære)
 • TeamCity (viktig, men lett å lære)
 • StructureMap (viktig, men lett å lære)
 • Crystal Reports (skal fases ut)

Arbeidsoppgaver:

 • Spesifisere og estimere oppgaver sammen med både kunde og fagavdelingen
 • Utvikle oppgaver gjennom hele stack’en (Database, Business, UI)
 • Ta ansvar for egne oppgaver i Continuous Integration / Continuous Delivery
 • Følge teknisk leveranse av ferdige løsninger frem til kunde
 • Vedlikehold av leverte løsninger
 • Ta del i teknisk nyutvikling og prototyping
 • Være delansvarlig for prosjektoppfølging
 • Være delaktig i videreutvikling av arkitektur og produktstrategi

Spesielt ved å jobbe i Soma:

 • Selskapet jobber sammen som et team – vi er lojale til produktet, kundene og hverandre
 • Vi har fokus på samarbeid og opplæring innad i utvikleravdelingen
 • Liten, men tett knyttet gjeng – hvor det høyt under taket
 • Stor frihet og romslig budsjett for å kunne videreutvikle seg selv
 • En del av et større fag- og sosialt miljø sammen med søsterselskap ITverket

Interessert? Ta kontakt med daglig leder Ingvild Skarestad, telefon 99 576 403.