;; Soma - Fagystem for virksomhet innen Rehabilitering, TSB og PHV
FAGSYSTEMET FOR VIRKSOMHETER MED MENNESKET I FOKUS

FAGSYSTEM FOR VIRKSOMHETER INNEN REHABILITERING, TSB OG PHV

SOMA har siden år 2000 vært det sentrale fagsystemet for en rekke virksomheter innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten som tilbyr somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling innen psykisk helsevern (PHV). SOMA dekker registreringsbehov knyttet til både døgn–og dagbehandling samt poliklinisk oppfølging.

Sammen med noen av de største private behandlingsinstitusjonene i Norge har Soma Solutions siden 2007 utviklet løsninger tilpasset institusjonens behov for et effektivt fagsystem. Selskapet innehar ressurspersoner med lang erfaring innenfor sine områder, slik at vi i en implementeringsprosess vil kunne bidra med både faglig og teknisk rådgiving.

Aktuelle registreringsområder for rehabilitering, TSB og PHV:

 1. Elektronisk mottak av henvisning
 2. Kvalitetssikring av adresseinformasjon via integrasjonsløsning mot NHN personregister
 3. Administrasjon av ventelister og inntakshåndtering
 4. Registrering av samarbeidspartnere og kontaktpersoner i tilknytning til brukeren/pasienten
 5. Administrasjon av døgn-, dag- og poliklinisk behandling (deriblant registrering av ansvarlige ansatte, fraværsregistrering, utsettelser, rombooking, økonomi, måltidsoversikter m.m.)
 6. Aktivitetsplanlegging med timeplanutskrifter. Modulen sikrer god ressursstyring og god dokumentasjon på pasientens behandlingsprogram med muligheter for integrasjon med kalenderen i Exchange
 7. Automatisk prosedyrekoding knyttet til aktiviteter
 8. Dokumentasjon av helsehjelp i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på helsehjelp som kan tilpasses virksomhetens dokumentasjonsrutiner
  2. Oversikt og dokumentasjon knyttet til behandlingsplaner og målsetninger
  3. Legemiddelhåndtering som gir entydig dokumentasjon på hvilke legemidler som er gitt pasienten
  4. Generering av ulike rapporter basert på sammendrag fra journalen, inkludert elektronisk utsendelse av epikrise
  5. Dokumentasjon av resultater på undersøkelser. Modulen gir støtte for utarbeidelse av virksomhetsspesifikke skjemaer for å kartlegge spesifikke områder eller målgrupper. På denne måten kan man samle inn helserelaterte data som er med på å gi et bredere og mer presist grunnlag for oppfølging og behandling av pasientene
  6. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra sykehuset knyttet til behandlingen som er mottatt der)
  7. TSB-kartleggingsskjema for rapportering til NPR
  8. Registrering og dokumentasjon rundt tvangsvedtak innen psykisk helse.
 9. Dokumentmodul (f.eks. utsendelse av brev, henvisninger etc.)
 10. Elektronisk innrapportering av egenandeler til Helfo
 11. Elektronisk håndtering av refusjonskrav mot Helfo
 12. Rapportering av nøkkeldata til oppdragsgiver og Norsk Pasientregister. SOMA har et integrert verktøy for å validere data som skal rapporteres til NPR. Dette bidrar både til bedre oversikt over hvilke data som rapporteres og til bedre kvalitet på rapporteringene